Leping

AVALIK LEPING (pakkumus)

teenuste osutamiseks


Redaktsioon kuupäevaga 2. mail 2023


Käesolev avalik leping teenuste osutamiseks (edaspidi Leping) reguleerib suhteid MB SMARTWILL (reg. № 306573586) (edaspidi Täitja) ja iga füüsilise isiku vahel, kes soovib Täitja teenuseid kasutada (edaspidi Klient), edaspidi koos nimetatud kui "Pooled".


MÕISTED JA MÄÄRATLUSED


Täitja - MB SMARTWILL (reg. № 306573586);

Klient - teovõimeline füüsiline isik, st isik, kes on saanud 18-aastaseks või on saanud teovõime vastavalt seadusandlusele või alaealine vanuses 14 kuni 18 aastat, kellel on kirjalik nõusolek seaduslike esindajate (vanemate, lapsendajate, hooldajate) poolt;


Veebisait - Täitja ametlik veebisait: https://smartwill.ee/


Teenused - teenused juurdepääsu pakkumiseks haridus platvormile Smartwill kursusel "Intellektuaalne kung fu" laste õpetamiseks vanuses 9 kuni 15 aastat individuaalsete õppetundide kaudu veebis rühmatunnina;


Õpetaja - kvalifitseeritud spetsialist pedagoogilise haridusega, esindatud Veebilehel lingi kaudu: https://smartwill.ee/


Õppetundide graafik - Õpetaja koostatud tundide ajakava, mis põhineb Kliendi soovidel;


Proovitund - tasuta testimiseks pakutav tund, mida Täitja pakub pakkumise staadiumis või juhul, kui vahetatakse õpetajat;


Teenuste pakett - sisaldab erinevat arvu tunde ja nende kestust, teenuste pakettide tingimused ja kirjeldus on leitavad lingi kaudu: https://smartwill.ee/payments


  1. LEPINGU ESEME
1.1. Käesolev leping on avalik leping, mille alusel Täitja võtab endale kohustuse osutada teenuseid juurdepääsu võimaldamisel haridus platvormile Smartwill kursuse "TÄHELEPANU JA MÄLU" raames veebirežiimis määramata hulga isikute (klientide) suhtes.


1.2. Leping on avaldatud (avaldatud) Veebisaidil lingi kaudu: https://smartwill.online/oferta.


1.3. Lepingu sõlmimine toimub Kliendi poolt Lepingu tingimuste aktsepteerimise (aksepti) kaudu tervikuna, ilma igasuguste tingimuste, erandite ja reservatsioonideta.


Aktsept (Lepingu sõlmimise pakkumuse aktsepteerimine) on Kliendi poolt Tellitud Teenuste tasumine Täitjale käesoleva Lepinguga kehtestatud korras.


Alates hetkest, kui Klient on aktsepteerinud Lepingu (tasunud tellitud teenuste eest), loetakse Leping sõlmituks.


Lepingu tingimuste aktsepteerimine näitab ka seda, et Klient mõistab oma tegevuste tähtsust, kõik tingimused on temale arusaadavad, Klient ei ole eksimuse, pettuse, vägivalla, ähvarduse jms mõju all.


1.4. Lepingu sõlmimise ja selle täitmise kinnituseks saadetakse Kliendile teavitusi e-posti aadressile, mille Klient registreeris Veebisaidil.


1.5. Käesolev Leping loetakse sõlmituks lihtkirjalikus vormis, kui on täidetud aktsepti kord.


1.6. Täitjal on õigus ühepoolse otsusena teha muudatusi käesolevasse Lepingu lepingusse või selle eraldi sätetesse Veebisaidil uue lepingu versiooni või selle eraldi sätete avaldamise (paigutamise) kaudu.  1. TEENUSTE OSUTAMISE KORD
2.1. Teenuste osutamine Täitja poolt Lepingu alusel toimub ainult juhul, kui Klient täidab maksekohustust, mis on sätestatud Lepingu jaotises 3. Lepingu raames toimuvate tundide arv sõltub Kliendi poolt tasutud tundide arvust.


2.2. Teenuste osutamise eesmärgil on Täitjal õigus kaasata kolmandaid isikuid, kellel on vastav pedagoogiline kvalifikatsioon (edaspidi "Õpetajad").


2.3. Pakkumise etapis (enne teenuste eest tasumist) teeb Täitja järgmist:


2.3.1. Esitab Kliendile valikuõigusega Õpetajate omadused, sealhulgas heli- ja video presentatsioonid, kui need on olemas.


2.3.2. Pakub Kliendile valitud Õpetajaga tasuta proovitundi kestusega 40 (nelikümmend) minutit eesmärgiga selgitada välja Kliendi eelistused Õpetaja suhtes. Tasuta proovitund pakutakse ka Õpetaja asendamise korral.


2.3.3. Kooskõlastab Kliendiga õppetundide graafiku.


Õppetundide graafik koostatakse lähtuvalt Kliendi soovidest ja jääb kehtima 3 (kolm) päeva alates proovitunni läbiviimisest. Kui Klient ei täida maksekohustust Lepingu jaotises 3 sätestatud korras ega tasu tasu 3 päeva jooksul, tühistatakse kokkulepitud õppetundide graafik automaatselt. Õppetundide graafiku saab broneerida ettemaksuta vähemalt 2 (kaks) nädalat enne õppetundide alguskuupäeva.


2.4. Üks õppetund kestab 40 (nelikümmend) minutit.


2.5. Teenuste osutamine toimub veebirežiimis interneti teel, kasutades tarkvara, mis tagab hääle- ja video kommunikatsiooni Kliendi ja Täitja vahel (Zoom).


2.6. Klient nõustub sellega, et kõik õppetunnid salvestatakse kvaliteedikontrolli eesmärgil ja saadetakse teistele lastele juhul, kui tund jäetakse vahele.


2.6.1. Klient garanteerib, et saadud õppetundide videosalvestisi ei avalikustata ega kasutata muudel eesmärkidel.


2.7. Õpetaja määrab otseteed Kliendi soovide arvestamisel ise õppetundide järjekorra, õppeplaani


2.8. Täitja on õigustatud oma algatusel asendada Õpetajat mõjuvatel põhjustel (Õpetaja ajutine töövõimetus, sessioonide periood, perekondlikud asjaolud ja muud mõjuvad põhjused), teavitades sellest Tellijat Lepingu punktis 6 sätestatud korras.


2.9. Täitja on õigustatud tühistama õppetunni mõjuvatel põhjustel (Juhendaja ajutine tegevusetus, õppetunni toimumise aeg, perekondlikud asjaolud ja muud mõjuvad põhjused), eelnevalt teavitades sellest Tellijat Lepingu peatükis 6 sätestatud korras.


2.10. Teenus loetakse korrektselt osutatuks, kui Tellija ei teata Täitjale ühe (1) tunni jooksul alates õppetunni algusajast selle mittetoimumisest Lepingu punktis 4.1 sätestatud korras.


2.11. Täitjal on õigus piirata Teenuse osutamist (peatuda määratud perioodiks) juhul, kui Tellija ei ole tasunud Teenuse eest pärast kehtestatud tähtaja möödumist (kasutatakse juhul, kui Tellija kuritarvitab Teenust ja ei tasu Teenust vastavalt Lepingu sätestatud korrale).


3. TEENUSTE KULU. MAKSEKORRALDUS

3.1. Teenuste hind ja võimalikud makseviisid avaldatakse Teenusepakkuja veebisaidil aadressil: https://smartwill.ee/payments.


3.2. Teenuste eest tasumine toimub 100% ettemaksul.


3.3. Teenusepakkuja annab Kliendile ühe tasuta boonus õppetunni.


3.4. Teenusepakkuja võib ühepoolselt muuta Teenuste hindu, avaldades teavet Teenusepakkuja ametlikul veebisaidil aadressil: https://smartwill.ee/payments, teavitades Klienti kirjalikult eelnevalt 3 (kolme) kalendripäeva jooksul enne Teenuste hindade eeldatavat muutmist elektroonilise teatega. Juba tasutud õppetundide hind ei kuulu muudatuste alla.


3.5. Tellija kohustub tasuma tellitud Teenuse eest 3 (kolme) kalendripäeva jooksul alates arve saatmisest Tellija e-posti aadressile.


3.6. Teenuste tasumise hetkeks loetakse hetke, mil raha laekub Teenusepakkuja pangakontole, mis on märgitud Lepingu kohaselt.


3.7. Tellija vastutab iseseisvalt tehtud maksete õigsuse eest ja kannab iseseisvalt kõik Teenuste tasumisega seotud kulud (pangatasud, kolmandate osapoolte teenused jne).


3.8. Tellijal on õigus tasuda Teenuse eest osamaksetena vastavalt eraldi lepingule.


3.9. Teenuste osamaksete tingimused antakse Tellija taotlusel, mis on esitatud registreerimisel e-posti või telefoni teel.


3.10. Esimese osamakse tasumisega nõustub Klient osamaksete tingimustega, millega teda on telefoni või e-posti teel tutvustatud, ja kohustub neid tingimusi järgima.


4. KORRALDUS TUNNISTE ÜLEKANDMISEKS JA TÜHISTAMISEKS. PUUDUMINE TUNDIDEL


4.1. Kliendi algatusel tundide edasilükkamine ja tühistamine


4.1.1. Kliendil on õigus tundi edasi lükata või tühistada mõjuvatel põhjustel mitte hiljem kui 24 tundi enne tunni algust (välja arvatud juhul, kui tegemist on suure jõuga). Sel juhul säilib tund Kliendile ja selle eest tasutud summa jääb Kliendi kontole 100% ulatuses.


Mõjuvate põhjustena käsitletakse järgmist: haigus, hooldamine haige pereliikme eest, ootamatud perekondlikud olukorrad ja muud põhjused, mida Täitja võib pidada mõjuvaks.


Kui Täitjal ei ole võimalust tunni edasilükkamist pakkuda, saadetakse Kliendile puuduva tunni videosalvestus.


4.1.2. Kliendi poolt mõjuval või suure jõuga põhjusel tundide edasilükkamisel või tühistamisel peab klient teavitama Täitjat eespool nimetatud tähtaegadel vastavalt Lepingu punktile 6. Vastasel juhul fikseeritakse Täitja poolt Kliendi mitteilmumise fakt tunnile.


4.2. Tundide edasilükkamine ja tühistamine Täitja algatusel


4.2.1. Täitjal on õigus mõjuvatel põhjustel või suure jõuga asendada või tühistada tunde, teavitades klienti sellest ette Lepingu punktis 6 sätestatud korras.


4.2.2. Kui klient ei saa 5 (viie) minuti jooksul planeeritud tundide algusajal Täitja kõnet, peab klient viivitamatult võtma ühendust Täitjaga Lepingu punktis 6 sätestatud korras.


4.2.3. Kui Kliendi arvates asendab või tühistab Täitja tunde liiga sageli, on Kliendil õigus nõuda Täitjalt asendustundi.


4.2.4. Tunnid, mis jäid Täitja süül ära, lükatakse täielikult edasi teisele sobivale ajale, säilitades tasu 100% ulatuses.


4.3. Mitteilmumine tunnile


4.3.1. Kui Klient ei ole Koolituse graafiku järgi õpetaja kõne jaoks kättesaadav, siis õpetaja püüab ise või täitja volitatud esindaja kaudu Kliendiga ühendust võtta. Katsed Kliendiga ühendust võtta toimuvad 5 (viie) minuti jooksul alates planeeritud õppetunni algusajast (ajast, mis on märgitud Koolituse Graafikus). Kui Klient ei ole planeeritud õppetunni ajal ühendust võtnud, siis õppetund jääb ära ega kuulu tagastamisele ega arvestamisele. Kui Klient võtab ühendust hilinemisega, siis õppetund kestab lühemalt, vastavalt planeeritud õppetunni ajale.


4.4. Täitja ei vastuta teenuse mitteosutamise eest seoses Kliendi puuduliku tarkvara või interneti tehniliste probleemidega.5. TEENUSTE OSAVÕTMISE PEATAMINE. LEPINGUST LOOBUMINE

5.1. Teenuste osutamise peatamine Tellija algatusel


5.1.1. Klient on õigustatud peatama teenuste osutamise, tunniplaani ei säilitata;


Klient on õigustatud peatama teenuste osutamise alles pärast vähemalt ühe taseme (esimese või kahe esimese taseme) läbimist;


Tellija peab teavitama Täitjat soovist teenuste osutamist peatada hiljemalt 24 tundi enne järgmise seansi algust;


Pärast Kliendi teavitamist lepivad Klient ja Täitja kokku uue tunniplaani.


Raha ei tagastata Kliendile, see jääb tema kontole kuni tundide jätkumiseni.


Kui Klient soovib saada tagasi makstud summa mitte tarbitud tundide eest, peab ta järgima punktis 5.3 kokkulepitud korda.5.1.3. Klient on õigustatud peatama tundide toimumise, kui Täitja asendab Juhendajat vastavalt Lepingu punktile 2.7. Sel juhul jäävad mitte tarbitud tundide eest tasutud summad Kliendi kontole kuni tundide jätkumiseni, säilitades Tundide Graafiku.


5.2. Teenuste osutamise peatamine Täitja algatusel


5.2.1. Täitjal on õigus peatada teenuste osutamine enda algatusel uusaasta-, jõulu- ja muudel pühadel, eelnevalt teavitades sellest Tellijat vastavalt Lepingu punktile 6, saates elektroonilise teate.

5.3. Lepingu lõpetamine Tellija algatusel


5.3.1. Tellijal on õigus ühepoolselt lõpetada leping ennetähtaegselt (ilma teenuste komplekti kasutamiseta), teavitades sellest Täitjat vähemalt 24 (kakskümmend neli) tundi enne järgmise seansi toimumise aega vastavalt punktile 6. Lepingu kokkuleppele.


5.3.2. Klient võib nõuda tasu tagastamist kasutamata tundide eest lepingu lõpetamisel ainult juhul, kui teenuse osutamise hetkest (esimese kursuse tundi alustamise kuupäevast) ei ole möödunud rohkem kui üks kuu (30 kalendripäeva).


5.3.3. Kliendil ei ole õigust nõuda tagasi makstud teenuse tasu, kui ta keeldub lepingust hiljem kui ühe kuu (30 kalendripäeva) pärast teenuse osutamise alustamist (esimese kursuse toimumise kuupäevast).


5.3.4. Teenuse kasutamata jäänud tasu tagastatakse ainult juhul, kui Täitjal ei ole võimalust lepingut täita (Kliendi jaoks sobiv teenuse osutamise ajakava, mis on kokku lepitud Õpetaja poolt teenuse osutamiseks ja muud lepingud) rohkem kui ühe kuu (30 kalendripäeva) pärast teenuse osutamise alustamist (esimese kursuse toimumise kuupäev). Sellisel juhul tagastatav summa Kliendile võrdub kasutamata jäänud tundide maksumusega allahindlusega (kui tasu maksti kehtivate allahindluste alusel).


5.4. Eelnevalt broneeritud koha ettemaks

5.4.1. Tellijal on õigus eelnevalt broneerida koht soovitud teenuse osutamise grupis, tehes ettemaksu.

5.4.2. Ettemaksu summa lepitakse kokku iga Tellijaga eraldi, kuid see ei tohi olla väiksem kui 50 (viiskümmend) eurot.

5.4.3. Peale kliendi poolt ettemaksu tegemist valib Teenuse osutaja kliendile sobiva teenuste osutamise graafiku ja kooskõlastab järgmise kontakti kuupäeva. Pärast kontakti lõppemist peab Teenuse osutaja võtma ühendust kliendiga, kinnitama eelnevalt broneeritud graafiku ning kooskõlastama järgmise makseviisi ja tähtaja.


5.4.4. Kui klient otsustab teenuse osutamisest loobuda pärast ettemaksu tegemist, ei tagastada ettemaksu kliendile.


5.4.5. Ettemakse tagastatakse kliendile ainult juhul, kui Teenuse osutajal ei ole võimalust täita ettemaksuga kinnitatud lepingut.


6. PÄEVAKORD TEAVITAMISEKS

6.1. Teenuse osutaja teavitab Tellijat telefoni teel, e-posti teel, mis on märgitud registreerimisel või läbi Whatsapp'i rakenduse, järgmistel juhtudel:


Tundide edasilükkamine või tühistamine;

Tundide kestuse muutmine;

Õpetaja vahetamine;

Lepingu lõpetamine;

Kõigil muudel juhtudel.

6.2. Teenuse osutaja/Õpetaja teavitavad Klienti telefoni teel või sõnumiga rakenduses juhtudel:


Tundide edasilükkamine või tühistamine;

Õpetaja asendamine;

Kõigil muudel juhtudel.7. MUUD TINGIMUSED

7.1. Teenused, mis osutatakse käesoleva Lepingu alusel, ei ole hariduslikud, vaid vahenduslikud. Teenuse osutajal ei ole ühist programmi tundide läbiviimiseks ega õpetamise metoodikat ega formaati, need määratakse otsekohe Õpetaja poolt individuaalselt iga Kliendi jaoks eraldi. Teenuse osutaja ei väljasta ühtegi dokumenti, mis kinnitaks Kliendi matemaatika valdamise taseme saavutamist vastavalt käesoleva Lepingu täitmise tulemustele.


7.2. Osa Pooled vastutavad käesoleva Lepingu tingimuste ja Läti Vabariigi seaduste kohaselt selle Lepingu kohustuste mittetäitmise või nõuetekohase täitmise eest.


7.3. Osapooled ei vastuta täieliku või osalise kohustuste mittetäitmise eest käesoleva Lepingu alusel, kui selline mittetäitmine on tingitud vääramatu jõu (force majeure) asjaoludest, sealhulgas üleujutustest, tulekahjust, muudest loodusõnnetustest, sõjalistest tegevustest, riigivõimu organite otsustest ja otsustest või muudest sarnastest sündmustest. Vääramatu jõu asjaolude olemasolu ja kestuse kohta on tõendiks pädevate asutuste poolt väljastatud tõend.


7.4. Kõik Lepingu või sellega seotud vaidlused ja erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel osapoolte vahel. Välisetapilise pretensiooni menetluse kord on kohustuslik osapooltele. Kui erimeelsusi ei ole võimalik osapoolte vahel lahendada, lahendatakse vaidlus käesoleva Lepingu täitja asukohajärgses kohtus, kohaldatav õigus on kohtu poolt lahendava vaidluse riigi õigus.


MB SMARTWILL (reg. № 306573586)
+372 5560 2794
service.smartwill@gmail.com
Lahtiolekuajad:
Tööpäevad: 10:00 - 20:00

MB SMARTWILL (reg. № 306573586)